Montažne armirano betonske konstrukcije.

Beton je jedan od najrasprostranjenijih građevinskih materijala. Osim što ima veliku oblikovnu moć, veliku nosivost na pritisak i krutost, beton je takođe veoma isplativ materijal. Prefabrikovane armirano betonske konstrukcije imaju izrazito dobre protivpožarne osobine. Proizvode se u zatvorenom prostoru i nude čitav niz različitih tehničkih rešenja visokih estetskih i funkcionalnih vrednosti.

U pogonima MG Precast-a odvija se i proces prednaprezanja konstruktivnih elemenata, kojim se pre svega postiže bolja nosivost i stabilnost svakog pojedinačnog elementa.

Ovim se omogućava građenje različitih objekata upotrebom relativno malog broja tipskih elemenata, proizvedenih u fabrici u velikim serijama. Proizvodnja ne zavisi od vremenskih uslova i može se odvijati tokom cele godine. U niz objekata koji se mogu izgraditi sa prefabrikovanim betonskim elementima spadaju: industrijski objekti, logistički centri, višespratni tržni centri i garaže, hoteli, stambene i upravne zgrade, kao i mnogi drugi. MG Precast je u mogućnosti da sa svojim stručnim timom, a na osnovu projektnog zadatka, klijentu ponudi svoje tehničko rešenje objekta. Shodno zahtevima investitora, prefabrikovani elementi se mogu prilagoditi prema već postojećem projektu.

Armirano Betonske Konstrukcije, reinforced concrete structures

ČAŠICE

Prefabrikovane čašice i temeljne stope koje se izrađuju na licu mesta zajedno čine temelje samce za montažne stubove…

UTOVARNE RAMPE

Ukoliko se koristi pretovarno mesto za kamione, MG Precast u svom programu ima utovarne rampe koje predstaljaju betonske..

STUBOVI

Vertikalni konstruktivni elementi, nose horitzontalne elemente krova i međuspratnih konstrukcija.

GREDE L – T

Grede konstantnog porečnog L i T preseka napravljene su od prednapregnutog betona. Koriste se kao noseći horizontalni elementi…

IFLED

MG Precast u svom proizvodnom programu poseduje međuspratnu konstrkciju tipa IFLED od prednapregnutog betona…

TT PLOČE

Korube ili „TT“ ploče su napravljene od prednapregnutog betona. Koriste sa za izgradnju ravnih i kosih krovova kao i međuspratnih…

GREDE I-Ff

Grede I i If (I filante) su horizontalni noseći elementi od prednapregnutog betona, konstantne visine, na koje se oslanjaju…

GREDE A

Greda je promenljivog preseka i napravljena je od prednapregnutog betona, dok je na krajevima punog pravougaonog preseka…

ROŽNJAČE

Sekundarni noseći element rožnjače se oslanjaju na glavne noseće elemente. Ovaj tip rožnjače je T preseka i napravljene su od prednapregnutog…

PANELI

Prefabrikovani betonski paneli su adevkatno rešenje kod izrade spoljnih zidova, parapetnih zidova (u kombinaciji sa sendvič panelima)…

OPERA

Horizontalni element krovne konstrukcije OPERA od prednapregnutog betona postavlja se na grede IF. Osnovne karakteristike…