Opis elemenata

Korube ili ‘’TT’’ ploče su napravljene od prednapregnutog betona. Koristi se za izgradnju ravnih i kosih krovova kao i međuspratnih konstrukcija. Za standardne module širine 205cm u ponudi su četiri visine elemengta H=30cm, H=40cm, H=50cm i H=60cm. Otpornost na požar do R60’.

Montaža

Kod upotrebe kao krovnog pokrivača monolitizacija nije obavezna, na istu se polaže termo a potom i hidroizolacija. Prilikom izrade međuspratne konstrukcije predviđeno je da se preko koruba postavi stabilizujući sloj betona minimaln debljine 5cm, armiran mrežastom armaturom. Kod izvođenj stabilizujuće ploče, gornja površina se zaliva betonom klase ne manje od 30N/mm2, granulometrijskog sastava 0-12.