POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA (IMS)

MG Precast d.o.o. nudi tehnički razvijena konstruktivna rešenja visokog kvaliteta, brze i efikasne gradnje bezbedne po zdravlje na radu i životnu sredinu, u isto vreme nastojeći da pronađe ravnotežu između arhitekture i građevinarstva i da uvek bude u koraku sa vremenom odgovarajući na najraznovrsnije zahteve korisnika.

Standardizacija poslovnih procesa u skladu sa najboljom praksom u oblasti prefabrikovanih betonskih konstrukcija od vibriranog i prednapregnutog betona, primena i unapređenje Integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 uz učešće svih zaposlenih su naše trajno opredeljenje.

Naši osnovni ciljevi su:

  • Ispunjenje zahteva korisnika za prefabrikovanim betonskim elementima visokog nivoa kvaliteta proizvedenog i isporučenog u ugovorenom roku;
  • Praćenje i primena zakonske regulative i drugih zahteva dobre građevinske prakse u oblasti zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
  • Obezbeđenje održivog, zdravog i bezbednog radnog okruženja i svođenje na minimum potencijalnih rizika sa kojima se suočavaju zaposleni, posetioci i svi drugi koji mogu da budu izloženi uticaju aktivnosti koje organizacija obavlja;
  • Ušteda prirodnih resursa i energije kroz korišćenje obnovljivih i recikliranih resursa, upravljanje generisanim otpadom i smanjenje zagađenja životne sredine u skladu sa analiziranim aspektima životne sredine;
  • Stalno podizanje kompetentnosti ključnog osoblja i podizanje svesti zaposlenih o značaju kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Obuka za organizovano delovanje u slučaju vanrednih pojava;
  • Uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i relevantnim organizacijama u cilju razmene informacija i saradnje vezane za zaštitu životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
  • Razvijanje dugoročnih i korektnih odnosa sa isporučiocima i njihovo kontrolisano uključivanje u naše poslovno okruženje;
  • Merenje i praćenje performansi Integrisanog menadžment sistema u cilju realnog ocenjivanja učinaka u odnosu na kvalitet, zaštitu životne sredine i zaštitu zdravlja i bezbednost na radu.
  • Ova Politika je dostupna svim zainteresovanim stranama u prostorijama organizacije i na zvaničnoj internet prezentaciji. Preispitivanje Politike IMS u redovnim intervalima ili u slučaju većih izmena u organizaciji obaveza je rukovodstva MG Precast d.o.o.